1. TIC programa: Helburuak.

 • 1. Informazio eta komunikazioaren teknologiak erabiltzen ikastea, eta ikasteko erabiltzea.

 • 1.1.IKTen erabilera berritzailea sustatzea ikasketarako.
 • 1.2 Zentroko ingurune birtuala sortzea administrazio- eta hezkuntza jarduerak kudeatzeko.
 • 1.2.Arbela digitalen erabilera zabaltzea haur-hezkuntza 5 urteetara, baliabide motibatzaile eta bideratzaile gisa.
 • 1.3.IKTak zehazten eta testuinguratzen jarraitzea haur eta lehen hezkuntzako curriculum-alor ezberdinetan.
 • 1.4. eTwining proiektuarekin jarraitzea 6. mailako ikasleekin teknologia berrien funtzionaltasuna indartzeko eta lanesperientzia bat beste herrialderen bateko ikasleekin partekatzea.
 • 1.5. Tabletak integratzeko Samsung proiektua abiatzea 5. mailako ikasleekin curriculuma lantzeko, teknologia berrien alorrean zentroan egindako lanari jarraikortasuna emate aldera.
 • 1.6. IKT ataleko irakasleek diseinatutako “Kueto MassMedia” jardueran parte hartzea, esperientziatik Google-ek eskura jartzen dizkigun informazio- eta komunikazio-tresnak, bakoitzak bere eguneroko lanean erabili ahal izateko.
 • Eskolako IKT-en erabilpena dinamizatu: arbel digitalak
 • WEB orria sortu
 • geletako blogak duspertu
 • EDMODO PLATAFORMA hedatu, Lehen Hezkuntzako 3. Zikloan eskola birtuala.

2. JARDUERAK


1. Irakasleek zein ikasleek baliabide informatikoak –ordenagailuak, eramangarriak, arbela digitalak eta tabletak- erabiltzea.
2. Edmodo plataforma diseinatzea.
2. Haur-hezkuntza 5 urteko ikasgeletan arbela digitala jarri eta erabiltzea.
3. Programa informatikoak erabiltzea; curriculum alor ezberdinekin lotutako webguneetan informazioa kontsultatu edo bertatik biltzea, ikasleen mailaren arabera.
4. eTwining programaren arabera, literaturako lana egitea, tutoreen, 6. mailako ikasleen eta zentroko IKT koordinatzailearen inplikazioarekin.
5. Interneterako konexioaren hobekuntza eta lehen hezkuntzako 5. mailako ikasgeletan beharrezkoa den materialak jartzea tabletak erabiltzeko Samsung-en programaren arabera, Hezkuntza Sailaren laguntzaz.
6. Proiektuaren koordinatzailea, Berritzeguneko aholkularia eta Samsung enpresako proiektuaren arduradunaren arteko batzarrak egiteko ordutegiak antolatzea.
7. Koordinatzaileak eta lehen hezkuntzako 5. mailako irakasleek tabletekin landuko den curriculum-programa zehaztea.


 1. Programa tic: objetivos


 • 1.Aprender a usar las tecnologías de la información y comunicación y utilizar las tecnologías para aprender

 • 1.1.Fomentar la utilización innovadora de las TICs para el aprendizaje.
 • 1.2 Impulsar la creación de un entorno virtual del centro para gestionar actividades administrativas y educativas.
 • 1.2.Hacer extensible la utilización de las pizarras digitales en Infantil 5 años como recurso motivador y facilitador
 • 1.3.Continuar definiendo y contextualizando las TICs en las diferentes áreas del curriculum en Educación Infantil y Primaria
 • 1.4. Dar continuidad al proyecto eTwining con el alumnado de 6º para potenciar la funcionalidad de las nuevas tecnologías y compartir una experiencia de trabajo con alumnado de otros países.
 • 1.5. Iniciar el proyecto Samsung de integración de Tablets para trabajar el currículo con el alumnado de 5º, para dar proyección y continuidad al recorrido hecho en el centro respecto a las nuevas tecnologías.
 • 1.6. Participar en la actividad “Kueto Mass-Media”diseñada por el profesorado del departamento TICs , para investigar desde la experiencia, los instrumentos de información y comunicación que Google pone a nuestro alcance para poder usarlos cada uno en el trabajo diario
 • Dinamizar las tics del centro: pizarras digitales
 • Realizar una página WEB,
 • Dinamizar los blogs de aula.
 • Generalizar la PLATAFORMA EDMODO, que en el tercer ciclo de primaria, es una escuela virtual.

2. Actividades


1. Utilización de los recursos informáticos –ordenadores, portátiles, pizarras digitales y tablets- por parte del profesorado y del alumnado.
2. Diseño de la plataforma Edmodo
2. Instalación y utilización de pizarras digitales en las aulas de Infantil 5 años.
3. Utilización de programas informáticos; consulta y recogida de información de páginas web o sites relacionadas con las diferentes áreas del curriculum en función del nivel del alumnado
4. Realización de un trabajo literario según las bases del programa eTwining con la implicación de las tutoras y alumnado de 6º y coordinadora de TICs del centro.
5. Mejora de la red de conexión a Internet e instalación de los materiales necesarios para la utilización de Tablets según programa de Samsung en colaboración con el Departamento de Educación, en las aulas de 5º de Primaria.
6. Organización de horarios para reuniones de la coordinadora del proyecto, el asesor del berritzegune y la encargada del proyecto de la empresa Samsung
7. Definición por parte de la coordinadora y profesorado de 5º de primaria del programa curricular que se va a trabajar con las tablets.
8. Puesta en marcha del programa Samsung con el alumnado de 5º en diferentes fases.
9. Participación y realización de la actividad Kueto Mass Media basada en tres tipos de actividades diferentes que se ubicarán en los tres ciclos de Educación Primaria: Kuetokari Aldizkaria (1º ciclo), Kueto Irratia (2º ciclo) y Kueto Telebista (3º ciclo).


más